શ્રી મનોજભાઈ પુરષોત્તમભાઈ સોલંકી
માધાપર (કચ્છ)
કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી
શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ